Регистрация на Конгресс USAVA

Регистрация на Конгресс USAVA

Facebook

Блоги ветеринарии

 

С Т А Т У Т

Української Асоціації лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин

1. Загальні положення

1.1. Українська асоціація лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин (далі - Асоціація) є добровільною всеукраїнською громадською організацією, яка об'єднує на підставі спільних інтересів громадян, які прагнуть сприяти підвищенню престижності професії лікаря ветеринарної медицини.

1.2. Повна назва Асоціації: Українська асоціація лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин;

1.3. Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, діючого законодавства, принципів діяльності Всесвітньої ветеринарної асоціації дрібних тварин (WSAVA), та у відповідності до цього Статуту.

Асоціація набуває права та обов'язки юридичної особи з моменту її державної реєстрації у Міністерстві юстиції України, має самостійний баланс, круглу печатку зі своєю назвою, рахунки в банках, штамп, посвідчення і бланки, нагрудний знак та іншу символіку, зразки якої затверджуються Правлінням. Символіка Асоціації реєструються у встановленому законом порядку.

Діяльність Асоціації поширюється на територію України.

На підставі чинного законодавства Асоціація має право вступати до міжнародних громадських об'єднань, утворювати міжнародні спілки, об`єднання громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні договори.

Юридична адреса Асоціації : м. Одеса, вул. Генуезька 24а.

2. Мета, завдання та напрямки діяльності Асоціації

2.1. Основною метою діяльності Асоціації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів членів Асоціації, сприяння розвитку ветеринарної справи в країні і вирішенню координаційних питань співпраці ветеринарних клінік, практикуючих лікарів і підрозділів державної ветеринарної медицини.

2.2. Основним завданням Асоціації є забезпечення належних умов для продуктивної діяльності її членів, сприяння розвитку та здійсненню прогресивних ідей, розробок, теоретичних положень, а також досягнення найбільшої ефективності та результативності наукової, дослідницької, виробничої діяльності в галузі ветеринарної медицини, сприяння підвищенню кваліфікації, професійного рівня, підготовці та перепідготовці спеціалістів ветеринарної медицини, розвиток міжнародного співробітництва в цій галузі.

2.3. Основними напрямками діяльності Асоціації є робота в усіх галузях ветеринарної медицини дрібних тварин, а саме:

2.4. Для досягнення поставленої мети Асоціація, у відповідності з діючим законодавством має право:

3. Принципи діяльності Асоціації

3.1. Асоціація діє на підставі рівноправності її членів, особистої поваги до думки кожного, гласності, законності, демократії, особистої ініціативи.

3.2. Асоціація не ставить перед собою завдання отримання прибутку. Отримані із різних джерел кошти використовуються тільки для виконання статутних завдань Асоціації і не перерозподіляються між членами Асоціації.

3.3. Взаємовідносини Асоціації з іншими українськими і міжнародними організаціями ґрунтуються на принципах рівності та взаємної поваги. В організаційно-господарській діяльності Асоціація співпрацює з українськими і міжнародними організаціями і об'єднаннями на контрактній чи договірній основі.

4. Членство в Асоціації

4.1. Членами Асоціації можуть бути фізичні особи, які досягли 14 років та розділяють мету та завдання Асоціації, вносять вклад у розвиток і зміцнення Асоціації, сплачують членські внески.

4.2. Членство в Асоціації може бути: дійсним (індивідуальним, колективним), почесним.

4.3 Дійсними індивідуальними членами Асоціації можуть бути тільки дипломовані лікарі ветеринарної медицини – громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства, які беруть участь у роботі місцевого осередку за місцем свого проживання.

4.4. Дійсними колективними членами Асоціації можуть бути діючі регіональні громадські об`єднання лікарів ветеринарної медицини та трудові колективи лікувально-профілактичних, діагностичних, науково-дослідних установ і організацій ветеринарної медицини, а також вищих та середніх спеціальних закладів ветеринарного профілю.

4.5.Прийом у колективні члени Асоціації здійснюється Правлінням на підставі заяви та рішення керівного органу.

4.6. Прийом в індивідуальні члени Асоціації здійснюється шляхом подачі заяви до місцевого осередку Асоціації.

4.7. Почесними членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства, що зробили значний внесок у розвиток Асоціації. Почесні члени Асоціації обираються Правлінням Асоціації за рекомендацією Президента або територіального відділення, їм вручається іменний диплом про обрання та нагрудний знак.

Почесні члени Асоціації беруть участь в роботі керівних органів Асоціації з правом дорадчого голосу і не можуть бути обрані до складу керівних органів Асоціації.

4.8. Членам Асоціації (почесним, дійсним) видається посвідчення та нагрудний знак, затвердженого зразку.

4.9. Дійсні члени Асоціації (колективні - через своїх представників) мають право:

4.10. Члени Асоціації зобов'язані:

4.11. Розміри та порядок сплати вступних і щорічних членських внесків встановлюються положенням про членські внески, яке затверджується Правлінням Асоціації.

4.12. Членство в Асоціації закінчується:

4.13. За порушення положень цього Статуту може бути прийняте рішення про виключення із членів Асоціації.

4.14. Рішення про виключення із членів Асоціації приймається рішенням керівного органу місцевого осередку, або правління Асоціації, в присутності члена (представника колективного члена) і тільки в разі його повторної неявки без поважної причини може бути прийнято в його відсутність.

4.15. При виході (виключенні) з членів Асоціації вступний та щорічний внески не повертаються.

5. Структура та керівні органи Асоціації

5.1.Основою Асоціації є її місцеві відділення (осередки), які створюються за територіальним принципом. До місцевих відділень відносяться республіканські (Автономної Республіки Крим), обласні, міські та районні. Місцеві відділення в своїй діяльності керуються цим Статутом та своїми статутами (положеннями), які приймаються вищими їхніми керівними органами та затверджуються Правлінням Асоціації.

5.2. Міські відділення можуть утворюватись з правом юридичної особи та реєструються в установленому Законом порядку. Місцеві відділення без статусу юридичної особи створюються шляхом повідомлення про заснування, згідно з чинним законодавством України.

5.3. Вищим керівним органом Асоціації є конференція, що скликається Правлінням або Президентом не рідше ніж один раз у 3 роки. Конференція вважається дійсною, якщо на ній присутні не менше 50% дійсних членів Асоціації або їх представників.

5.4. Рішення на конференції приймаються більшістю голосів дійсних членів Асоціації присутніх на конференції, а рішення про ліквідацію Асоціації і внесення змін і доповнень до Статуту може бути прийняте лише тоді, коли за нього проголосують більше ніж 2/3 дійсних членів Асоціації , присутніх на конференції.

5.5. Позачергові конференції скликаються за ініціативою Правління Асоціації, ревізійної комісії або на прохання 1/3 дійсних членів Асоціації.

5.6. Конференція членів Асоціації:

5.7. В період між конференціями керівництво Асоціацією виконує Правління, яке обирається конферецією строком на 3 роки.

5.8. Правління Асоціації є постійно діючим керівним органом Асоціації, який у період між конференціями вирішує всі питання діяльності Асоціації за винятком тих, які відносяться до виключної компетенції конференції.

5.9. Правління Асоціації:

5.10. Члени Правління обираються строком на три роки і можуть бути обраними необмежену кількість разів. Член Правління автоматично звільняється від обов'язків в разі припинення його членства в Асоціації.

5.11. Правління Асоціації збирається за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Очолює Правління Президент, а за його відсутністю - віце-президент або відповідальний секретар.

5.12. Позачергові засідання Правління можуть бути скликані за ініціативою не менше ніж 1/3 членів Правління, або Президентом.

5.13. Рішення Правління Асоціації приймаються більшістю голосів присутніх при наявності кворуму (більше 50%) відкритим голосуванням. В разі рівності голосів, голос Президента є вирішальним.

5.14. Президент Асоціації:

6. Контрольно-ревізійний орган Асоціації

6.1. Ревізійна комісія Асоціації обирається конференцією для перевірки фінансово-господарської діяльності Асоціації і підзвітна лише конференції членів Асоціації. Ревізійна комісія вибирає із свого складу голову комісії.

6.2. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени Правління. Члени ревізійної комісії можуть брати участь в засіданні Правління з правом дорадчого голосу.

6.3. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Асоціації один раз на рік. За рішенням конференції ревізії фінансово-господарської діяльності Асоціації можуть виконуватися на договірних засадах незалежними аудиторськими організаціями.

6.4. Рішення ревізійної комісії Асоціації приймаються більшістю голосів присутніх членів комісії при наявності кворуму (більше 50% членів) відкритим голосуванням. При рівності голосів, голос Голови комісії є вирішальним.

6.5. Члени ревізійної комісії обираються на 3 роки.

7. Майно та кошти Асоціації

7.1. Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

7.2. Асоціація набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.

7.3. Асоціація також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

7.4. Кошти та інше майно Асоціації, не може перерозподілятись між ії членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду, спрямовується на прибуток держави.

8. Порядок реорганізації та ліквідації Асоціації

8.1. Припинення діяльності Асоціації відбувається за рішенням загальних зборів шляхом її реорганізації або ліквідації.

8.2. Реорганізація Асоціації тягне за собою перехід прав і обов'язків Асоціації її правонаступнику.

8.3. Асоціація припиняє свою діяльність за рішеннями конференції, або в порядку, передбаченому законодавством України.

Рішення про ліквідацію передається в орган реєстрації Асоціації для виключення її з єдиного державного реєстру юридичних осіб.

8.4. У випадку ліквідації Асоціації конференцією створюється ліквідаційна комісія із членів Асоціації, яка забезпечує виконання законних вимог кредиторів, фінансових органів та інших зацікавлених осіб. Майно, яке залишилось після ліквідації і розрахунків з кредиторами, передається громадським організаціям відповідного виду або перераховується в дохід держави, спрямовується на цілі, викладені в Статуті Асоціації, і не підлягає розподілу між членами Асоціації.

8.5. Після ліквідації Асоціації, документи по особовому складу передаються на державне зберігання згідно з діючим законодавством.

9. Внесення змін та доповнень до статуту Асоціації

9.1. Зміни та доповнення до статуту Асоціації вносяться конференцією Асоціації більшістю у 2/3 голосів дійсних членів Асоціації, присутніх на конференції.

9.2. Про зміни, що сталися у статутних документах, Асоціація повідомляє Міністерство юстиції України у 5 – ти денний строк.

Авторизация

Кто на сайте

Сейчас 202 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Где мы находимся:

loading map...
Click item below to move to